לוגו בית הספר למדעי המדינה

לוגו אוניברסיטת חיפה

מסלול ישיר לדוקטורט

מסלול ישיר לדוקטורט

יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים – פרופ' אבי בן צבי

המסלול הישיר לדוקטורט בביה"ס למדעי המדינה מיועד לתלמידים מצטיינים שברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי התואר השלישי, ושביה"ס רואה בהם מועמדים מבטיחים ללימודי תואר שלישי.

חדש! תכנית למצטיינים למסלול ישיר לדוקטורט - לפרטים לחצו כאן.

תנאי קבלה למסלול הישיר לדוקטורט:

 1. בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, אשר השיגו בלימודי התואר הראשון בכל אחד משני החוגים בהם למדו ציון משוקלל של 93 לפחות.
 2. תלמידים אשר סיימו את השנה הראשונה במ.א. בציון משוקלל של 90 לפחות.
 3. בקשת הקבלה תוגש בכתב ליו"ר וועדת הדוקטורט עד לתאריך 15 למאי בצירוף המסמכים הבאים:

א.      תקציר קורות חיים (בעברית ובאנגלית).

ב.      תעודת זכאות לתארים ראשון ושני, כולל גיליונות ציונים.

ג.       שתי המלצות של מרצים המעידות על כישורים מחקריים של המועמד/ת

ד.      הצהרת כוונות בעברית ובאנגלית בהיקף של 400 מילים לכל היותר. ההצהרה תכלול את המרכיבים הבאים:

 • נושא העבודה
 • שאלת המחקר המרכזית
 • פרוט המסד התיאורטי והעוגן המושגי, שבהם יעשה המחקר שימוש, והבהרה של פוטנציאל תרומותיו התיאורטיות והאמפיריות המשוערות של המחקר.

ה.     מכתב מהמנחה שבו תהיה התחייבות להנחיה, פיסקה על חשיבותו של המחקר ותרומתו ופסיקה הכוללת התרשמות לגבי יכולות הסטודנט.

וועדת הדוקטורט תתכנס בתחילת יוני ותדון במועמדים על סמך הצהרת הכוונות והמלצות המנחים ותחליט אם לקבלם, או לדחותם. אי קבלתו של מועמד לתכנית תתכן רק במקרה של קונצנזוס בין חברי הוועדה לגבי פסילת ההצהרה. מועמד שלא יתקבל, יוכל לנסות לתקן ולהגיש את מועמדותו שנה לאחר מכן.

מועדי קבלה

ניתן להתקבל למסלול הישיר לד"ר בתחילת שנה"ל בלבד.

מבנה הלימודים במסלול הישיר לדוקטורט

 1. השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 28 שש"ס ברמת מ"א (מתוך מגוון קורסי ה- מ.א. של ביה"ס למדעי המדינה) וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות.
 2. במסגרת הלימודים הנ"ל על התלמיד יהיה לכתוב שתי עבודות סמינריוניות ולקבל בכל אחת מהן ציון 90 לפחות.
 3. תנאי המעבר משנה א' ל-ב' הם: השלמת הקורסים בהיקף של 16 שש"ס לפחות בציון מספרי, סיומם בציון 90 לפחות, והגשת עבודה סמינריונית שזכתה לציון 90 לפחות.
 4. הצעת המחקר לתואר שלישי תוגש לוועדת הדוקטורט הבית ספרית לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים, ועליה להיות מאושרת עד סוף הסמסטר הרביעי ללימודים.
 5. משך הלימודים בשלב הראשון של המסלול הישיר הוא שנתיים
 6. תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה מיד עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט כמפורט לעיל.
 7. לאחר המעבר לשלב השני של המסלול משך הלימודים עד להשלמת העבודה הסופית הוא 3 שנים.
 8. תלמיד יוכל בכל שלב לפרוש מן המסלול הישיר לדוקטורט אם אינו מעוניין להמשיך בו, ויהא עליו להשלים את מכסת הלימודים ושאר החובות הנדרשים לקבלת התואר השני, בין אם במסלול א' ובין אם במסלול ב'.
 9. במקרה של אי השלמת חובות המסלול הישיר לדוקטורט תוך שנתיים (השלמת 28 שש"ס לפחות, כולל הגשת שתי עבודות סמינריוניות) ואי-אישור הצעת המחקר לדוקטורט, יועבר התלמיד למסלול לימודים רגיל לתואר שני. לא תאושר הארכת לימודים לתלמידי המסלול הישיר לדוקטורט בשלב לימודי התואר השני.

מעבר משלב א' לשלב ב'

 1. כדי לעבור משלב מחקר א' לשלב ב', יגיש התלמיד/ה הצעת מחקר שאושרה על ידי המנחה/ים לוועדה ללימודי התואר השלישי. ההצעה תתבסס על כל הפרמטרים של הצהרת הכוונות, אך תרחיב ותעמיק בכל אחד ממרכיביה, בהתאם לפירוט הבא:

א.   מבוא

ב.   שאלת המחקר וחשיבותה

ג.     ספרות והמסד התיאורטי: סקירת ספרות עדכנית ביחס לנושא המחקר ומיפוי שדה הדיון התיאורטי והאמפירי, שלפיו יגובש המסד התיאורטי והעוגן המושגי של העבודה, וינוסחו השערות המחקר, שיעמדו לבדיקה.

ד.    שיטות ודרך עיבוד הנתונים: הדרכים, הכלים ושיטות המחקר לבדיקת השערות המחקר (איכותניות וכמותניות). יכלול את הסעיפים העוסקים ב:       
- משתנים (הגדרות נומינליות ואופרטיביות),

- איסוף נתונים/המדגם, אוכלוסיית מחקר ודרך הפנייה אל הנבדקים.

   - כלי מחקר: תיאור עבודת השדה (שאלונים, ניסויים, תצפיות, עבודה על נתונים
משניים, סימולציות וכיו"ב)

ה. סיכום: תרומתו הפוטנציאלית של המחקר ומגבלות המחקר.

 1. הצעת המחקר לתואר שלישי תוגש לוועדת הדוקטורט הבית ספרית לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים, ועליה להיות מאושרת עד סוף הסמסטר הרביעי ללימודים.
 2. כל הצעה תועבר לשיפוט פנימי (שיתבסס תמיד על ועדת הדוקטורט ועל המחלקות הרלוונטיות בביה"ס), ושיורכב מאחד מחברי/ות הועדה ואחד מחברי/ות המחלקה, שתחום התמחותם/ן משיק לתחום שבו עוסקת ההצעה. במקביל, תשלח הועדה את הצעת המחקר לשופט/ת חיצוני אחד, שאינו נמנה על סגל המרצים של אוניברסיטת חיפה.
  1. כל הצעה תועבר לשיפוט פנימי (שיתבסס תמיד על ועדת הדוקטורט ועל המחלקות הרלוונטיות בביה"ס), ושיורכב מאחד מחברי/ות הועדה ואחד מחברי/ות המחלקה, שתחום התמחותם/ן משיק לתחום שבו עוסקת ההצעה. במקביל, תשלח הועדה את הצעת המחקר לשופט/ת חיצוני אחד, שאינו נמנה על סגל המרצים של אוניברסיטת חיפה.
  2. לאחר שהתלמיד/ה ישלים את התיקונים להערות שלושת השופטים/ות (שניים פנימיים ואחד חיצוני), הוא/היא ישלח/תשלח את הנוסח המתוקן של ההצעה לחברי/ות הוועדה לקריאה. לנוסח המתוקן יצורף דף הבהרות, שבו יפרט התלמיד/ה את התיקונים ששילב בהצעתו בעקבות שלושת מכתבי השיפוט. במקביל יגיש התלמיד/ה גרסה עם "עקוב אחרי שינויים" וגרסה נוספת ללא פירוט זה.
  3. על בסיס הנוסח המתוקן, יוזמן התלמיד/ה להגן על הצעתו ולהציג את הנוסח המתוקן שלה בפני הועדה.
  4. מנחה העבודה לא יהיה נוכח בהצגת ההצעה ע"י תלמידו.
  5. לא יתקיים סבב נוסף של תיקונים וההחלטה האם לאשר או לדחות את ההצעה המתוקנת תתקבל לאחר ההצגה של התלמיד בפני ועדת הד"ר ובחינת התיקונים שערך בהצעתו.
  6. לאחר אישור ההצעה, תמליץ הועדה בפני הרשות ללימודים מתקדמים על מעבר התלמיד לשלב מחקר ב'.
  7. לאחר שהרל"מ (הרשות ללימודים מתקדמים) תאשר את ההצעה הסופית, יעבור התלמיד/ה לשלב מחקר ב'.

  8. וועדת אתיקה: כל תלמיד/ה שבמסגרת המחקר שלו מבצע מחקרים בבני אדם, חייב אישור של ועדת אתיקה למחקרים אלו. על מנת לקבל אישור, על התלמיד להיכנס לאתר של הפקולטה למדעי החברה ובו יהיה עליו למלא את הטפסים עבור ועדת האתיקה ולהשלים את הקורס של ה- NIH (לקישור לאתר לחצו כאן). התלמיד/ה יוכל לעבור לשלב ב' של המחקר, רק במידה והשלים את הקורס של ה- NIH, הגיש את הטפסים בפקולטה וקיבל עליהם אישור מהפקולטה למחקר בבני אדם.

   

חדשות

avi ben zviלקראת בחירות אמצע הקדנציה שנערכו ביום שלישי בארצות הברית, התראיין פרופ' אבי בן צבי, ראש התוכנית ללימודי דיפלומטיה ומומחה לארה"ב ופוליטיקה אמריקאית מבית הספר למדעי המדינה, לגלי צה"ל וכאן רשת ב', ואמר כי "בחירות האמצע מעוררות עניין בינלאומי יותר מהרגיל ואחוזי ההצבעה המוקדמת שוברים שיאים, הסיבה היא הנשיא טראמפ. סקרים מצביעים על יתרון קל לדמוקרטים בבית הנבחרים".

 

shaul horevארה"ב חידשה השבוע את הסנקציות על תעשיית הנפט האיראנית ועל מערכת הבנקאות במדינה. פרופ' תא"ל (מיל') שאול חורב, ראש מרכז חיפה למחקרי אסטרטגיה ימית ומי שהיה בעברו ראש הוועדה לאנרגיה אטומית וסגן מפקד חיל הים, התראיין בנושא לתכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב', ואמר כי מדובר על מנעד רחב של תחומים - ספנות, מערכת פיננסית וסקטור האנרגיה. "לדעתי תהיה משמעות לסנקציות, למרות הוצאתן של 8 מדינות מהרשימה", טען.

 

אירועים

זרקור אקדמי

אוניברסיטת חיפה נמנית על בין 100 האוניברסיטאות הראשונות בעולם בתחום המינהל הציבורי. זאת, לפי מדד שנחאי לדירוג אוניברסיטאות. מדד שנחאי נערך על ידי אוניברסיטת ג'יאטונג הסינית ונחשב לאחד הדירוגים האמינים בתחום האקדמיה המתפרסמים בקביעות בעולם. השנה, המחלקה למינהל ומדיניות ציבורית באוניברסיטת חיפה דורגה במקום 76-100 בין מקבילותיה בכל העולם ובכך מבססת המחלקה למינהל ומדיניות ציבורית שבבית הספר למדעי המדינה את עצמה כאחת המחלקות הטובות בעולם בתחום. לקריאה נוספת לחצו כאן.

מחקרם של ד"ר יניב רינגוורץ וד"ר כרמלה לוטמר, מביה"ס למדעי המדינה, הבודק האם כתבי עת אקדמיים מאפשרים לחוקרים השייכים לאוניברסיטה אליה שייך כתב העת לפרסם מאמרים באיכות נמוכה יותר (התשובה - כן...), התפרסם ב- harvard business review.

 

 

 

 

 

 

youTube icon      facebook icon